Chokh

Wednesday, October 28, 2009

Chokh
album: Aah
artist: Dolchut

karo chokhe hahakar
karo chokhe rong bahaar
karo chokhe morone elo baan
karo chokhe shudhui binaash
haat chani dae shorbonaash
karo chokhe kabol ondhokaar

bhenge pore chokh kaaro chokheri kule
chokheri chaya kaaro chokhete dole
kaaro chokh jaae dube chokheri jole |

kalo choshma raatkanaa
ondher ghore dukher hanaa
shudhu koshteri utpaat
ghola chokhe moron haashe
lashkata ghor rokte bhashe
chokhe oshukher ullash

monete naai shukh
chokher maajhe boshot kore
onno loker chokh |
amar bhinno chokhe bhinno chobi
dekhaae bhinno lok
amar chokher maajhe boshot kore
onno loker chokh |

dike dike lokkho chokh
taari bhire ekti chokh
dhora pore gechi shei chokhe
she chokher majhe arshi nogor
bhalobasha bashi moner khobor
dhori porshike chokhe ||

0 comments:

Post a Comment

Categories

Ads 468x60px